8 9 VERSLAG FINANCIERIN GS- EN BELEGGINGSFONDS. B. Belegde reserves. 1.327.003,56 935.808,82 391.194,74 35.000,— 35.000,— 190.000,— 190.000,— 225.000,— 225.000,— e. 150.000,— 150.000,— 150.000—, 150.000,— 23.456,50 15.389,50 8.067,— 7.000,— 8.000,— 1.000,— 5, 365.682,27 1.000,— 1.000,— 5.073.186,90 5.073.186,90 4.088.244,— 4.088.244,— f 8.110.644,28 21.702.204,73 13.957.242,72 365.682,27 362.000,— 665.000,— 185.000,— 7.990,24 427.559,84 362.000,— 665.000,— 185.000,— verblijven tot herstel van een schenking van het Interkerkelijk Bureau voor de de inrichting van „Overvoorde” tot jeugdcentrumI Stand per 31 December 1954. Vermeerdering in 1954.1) Vermindering in 1954.1) 18.653,80 7.133.792,16 b. Overige reserves. 1. Belegging van de batige saldi der ge- meenterekeningen van vorige dienstjaren 2. In 1954 ontvangen na-uitkering onder- nemingsbelasting 26.644,04 7.195.669,73 997.000,— 1.000.000,— 997.000,— 1.000.000,— a. Bestemmingsreserves. Stand per 1 Januari 1954. 2. Afkoopsommen voor het schoonhouden en onderhouden van graven 3. Reserve ten behoeve van het jeugdher berg werk 4. Reserve ten behoeve van het Gemeente lijk aandeel in de verliezen van de N.V. Ockenburgh over 1951 t/m 1954 5. Afkoopsommen voor erfpachtscanons 6. Storting door de Stichting Haagse Jeugd- 1) Voor zover de vermeerdering of vermindering niet op 31 December heeft plaats gehad is de datum ervan tussen vóór het bedrag vermeld. 1Gestorte gelden door de volgende fond sen der Gemeente a. Algemeen Reservefonds voor de i woningexploitatie b. Gemeenschappelijk Fonds (I), als bedoeld in art. 29d van het Woning- sluit c. Gemeenschappelijk Fonds (II), inge steld bij Rb. van 7-7-1936 (bijl. 352) d. Reservefondsen voor de woningex- I ploitatie (7 jaar huurfondsen) Fonds voor de pensioenen van de leerkrachten bij het bijzonder voor bereidend onderwijs Reservefonds van de productiebe drijven g. Reservefonds van het Grondbedrijf h. Reservefonds van de uitgegeven ter reinen i. Erfpachtsfonds j. Gemeentelijk Brandverzekeringsfonds i k. Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet 1921 (Ongevallenfonds)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 99