7 In het verslagjaar zijn de volgende besluiten be treffende plaatselijke belastingen en als belasting geregelde heffingen genomen. Bij raadsbesluit van 31 januari 1955 (bijl. 67) werd de „Legesverordening 1949” gewijzigd, waarbij de gemeenteleges voor een nieuw paspoort werd ver laagd tot 2,50. Bij raadsbesluit van 2 mei 1955 (bijl. 280) werd de Verordening op de heffing en invordering ener belasting op toneelvertoningen en andere vermake lijkheden (Verz. 1932, no. 17) gewijzigd. De heffings- percentages voor speelfilms en voor de Nederlandse- en de „artikel 1-films” werden hierbij vastgesteld op resp. 25 en 15. Bij raadsbesluit van 19 september 1955 (bijl. 622) werden de rechten voor het af ge ven van een jacht akte, vermeld in de „Legesverordening 1949”, aan gepast aan de terzake gegeven voorschriften in de Jachtwet. Op 31 december 1955 bedroeg de gezamenlijke waar de van de bij het Gemeentelijk Brandverzekerings fonds verzekerde eigendommen 487.550.437, Uit het fonds werd 13.250,89 geput voor herstel- kosten van door brand verloren gegane, onderschei denlijk beschadigde eigendommen. In het fonds werd over 1955 een bedrag van 129.999,36 wegens verschuldigde premiën gestort. Het voordelige saldo over 1955 van het fonds bedroeg 160.996,80. De stand van het Gemeentelijk Brandverzekerings fonds was op 31 december 1955 2.511.019,53. - Belastingen. Brandverzekeringsfonds.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 14