HOOFDSTUK IV. OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID. 4. 5. 1. 2. 8 Bij raadsbesluit van 8 augustus 1955 (afgekondigd op 31 augustus 1955) is aan art. 166 een tweede lid toegevoegd. Bij raadsbesluit van 8 augustus 1955 is artikel 250u gewijzigd, is art. 257 vervallen, is een nieuw art. 258 ingevoegd en is het tweede lid van artikel 259 gewijzigd (afgekondigd op 31 augustus 1955). Het personeel der Gemeentepolitie bestond op 31 december 1955 uit 1 639 (hoofd)ambtenaren (31 december 1954: 1 624), waarvan 1 411 (1 406) in actieve rangen, 91 (88) in administratieve en 137 (130) in technische rangen (huishoudelijk personeel inbegrepen). Hoew'el de onderscheidene politie-onderdelen op normale wijze functioneerden en de activiteit van het personeel over het algemeen bevredigend kon worden genoemd, deed een chronisch personeelstekort zich gedurende het gehele jaar onverminderd gevoelen. Het aantal ziektedagen bedroeg 24 900, hetgeen bij een gemiddelde korpssterkte van 1 635 ambte naren een aantal van 15,24 per hoofd betekent (1954: 13,38). Er hadden 63 dienstongevallen plaats. Uitvoerende Dienst. De surveillance door middel van politiejeeps werd steeds belangrijker, aangezien de per jeep surveil lerende agenten van politie hiervoor waren ge middeld 149 man beschikbaar een aanzienlijk groter gebied bestrijken dan de per rijwiel surveil lerende agenten. Hoewel de surveillance per rijwiel bepaalde voordelen biedt boven die per jeep, wordt het gebrek aan personeel op deze wijze toch enigszins gecompenseerd, te meer daar de jeeps door middel van de mobilofooninstallatie steeds bereikbaar zijn. Naast de normale straatsurveillance werden dage lijks 71 permanente en semi-permanente posten bezet, waarvan 41 ten behoeve van schoolkinderen. Voorts verrichtte de bereden brigade (29 man, 33 paarden) en de hondenbrigade (15 man) surveillance diensten in de buitenwijken en het landelijk deel der Gemeente en voorts, voor zover het de bereden bri gade betreft, tijdens het zomerseizoen op het strand. Tijdens het badseizoen was een detachement, be- Bijzondere Wetten. Er werden 2 419 controles gehouden in cafés en inrichtingen van vermaak, alsmede bij ijshockey- wedstrijden, kermissen en toneelvoorstellingen. In verband hiermede werden 52 processen-verbaal opgemaakt. Sedert de inwerkingtreding der nieuwe Jachtwet op 15 juni 1955 moeten buitenlanders en in het buitenland woonachtige Nederlanders hun jacht akten aanvragen bij het Hoofd van de Plaatselijke Politie te ’s-Gravenhage. Er werden 886 grote jachtakten uitgereikt. In 80 gevallen werden oorlogswapenen en -munitie ingeleverd of in beslag genomen, terwijl 50 geleidebiljetten voor het vervoer van ontplof bare stoffen werden afgegeven. Speciale aandacht werd in het verslagjaar besteed aan de naleving der arbeidsbepalingen bij de melkuitgiftestations en bij de visserij- en aanver wante bedrijven te Scheveningen. In verband met de gecompliceerdheid der over tredingen in de grafische bedrijven werd de loon administratie aldaar als basis voor het proces verbaal genomen. Er werden 573 processen-verbaal terzake van overtreding der Arbeidswet opgemaakt. Er werden adviezen uitgebracht betreffende 19 aan de Minister van Justitie en 373 aan het Col lege van Burgemeester en Wethouders gerichte verzoeken om toestemming tot het houden van een loterij. Op verzoek van de Minister van Justitie werd toezicht gehouden bij het aanleggen en hou den van enige bijzondere loterijen. Voetbalpoolondernemingen, alsmede door het bedrijfsleven georganiseerde en met de Loterijwet strijdige reclame-acties gaven aanleiding tot het opmaken van 6 processen-verbaal. Er werden 1 219 ventvergunningen, 257 stand plaatsvergunningen en 2 842 vergunningen voor diverse doeleinden af gegeven. Het nieuwe districtsbureau van District IV aan de Adelheidstraat werd op 15 februari 1955 in gebruik genomen. Het bureau Bezuidenhoutseweg 33 werd ontruimd. De bouw van de le vleugel van het nieuwe Hoofd bureau van Politie aan het Burgemeester De Monchy- plein vond gedurende het gehele jaar regelmatig voortgang.Het betonskelet was aan het einde van het verslagjaar nagenoeg gereed. Het sectiebureau aan het Almeloplein naderde aan het einde van 1955 zijn voltooiing. ALGEMENE POLITIEVERORDENING. 3. POLITIE. Personeel. Geüniformeerde politie. Dienstgebouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 15