b. 10 Werkzaamheden van de Brandweer en haar hulpmiddelen. In de loop van het verslagjaar werden 231 brand kranen bijgeplaatst en 99 weggenomen, waardoor op Het personeel van de Brandweer bestond op 31 de cember 1955 uit in totaal 227 leden. (Voor een specificatie wordt verwezen naar blz. 79). 31 december het totale aantal brandkranen 7 157 be droeg. Het aantal toegangskokers, welke in verbin ding staan met open water, werd uitgebreid tot 126 stuks. In het aantal der gepulste putten en brand putten systeem „Stang”, onderscheidenlijk 28 en 13, kwam geen verandering; 2 brandputten worden ge voed door de Duinwaterleiding. Het aantal alarmkiosken werd met 5 uitgebreid, zodat het totale aantal op 31 december 150 stuks bedroeg. Het aantal directe telefoonlijnen, zoals die met pa leizen, ziekenhuizen, schouwburgen en warenhuizen, werd niet uitgebreid en bleef derhalve 20. Ten be hoeve van een snellere berichtgeving werden nog enige uitrukvoertuigen met een mobilofoonapparatuur uit gerust. Het aantal brandalarmeringen in 1955 was 1 433, waarvan 320 voor geruchten van brand en 57 uit bal dadigheid. Er werd 3 056 maal met een brandweer voertuig uitgerukt. Het grootste aantal brandalarme ringen op één dag bedroeg 20. Het totale aantal branden bedroeg 1 056 (in 1954: 1 019), te weten 318 schoorsteenbranden, 407 kleine binnenbranden, 14 zware binnenbranden, 11 uitslaan de branden, 6 scheepsbranden en 300 buitenbranden. Door elektriciteit werd 9,09 der branden veroor zaakt, door gas 1,23 en door benzine of petroleum 7 De in totaal door brand veroorzaakte schade bedraagt naar schatting 379.421,dit is ongeveer 0,62 per inwoner. Bij de plaats gehad hebbende branden hepen 38 personen verwondingen op. Afdeling V. I. D. V reemdelingendienst. In 1955 werden 3 545 mannelijke en 4 220 vrou welijke personen ingeschreven; 3 607 mannelijke en 4 130 vrouwelijke personen werden af geschreven. Op 31 december 1955 stonden bij de dienst 8 735 (1954: 8 308) vreemdelingen van-65 (61) nationali teiten, benevens 2 325 (2 724) staatlozen inge schreven. Er werden 35 vreemdelingen aangehouden; 40 vreemdelingen werden uit Nederland verwijderd, ter wijl er 94 onder toezicht zijn vertrokken. Bijzondere vermelding verdienen: de uitslaande branden in een houten loods op het terrein van een kwekerij aan de Klatteweg 125, in een sigarenwinkel aan de Twentstraat 33, in een tuindersschuur op een weiland aan de Hout weg (Lsd.), in een uitgeverij aan de Hartog- straat 3, in een kantoor aan de Gedempte Gracht 34, in een patat-friteskraam aan de Fruitweg, in een bijgebouw van een kurkfabriek aan de Grote Brouwerstraat 8, in een woning aan het Spui 246, in een woning aan de Winterweg 11, in een tuin dersschuur aan de Moerweg en in een keet op het terrein van het onderstation van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf aan de Jansoniusstraat 1. de zware binnenbranden in een speelgoedwinkel aan de Schenkweg 200, in een kruitmagazijn op de Waalsdorpervlakte, in een olieraffinaderij aan de Junostraat 35, in een woning aan de Stadhou- derslaan 150, in het voormalige hotel „Galeries” aan het Gevers Deynootplein 5, in een groente winkel aan de Frederikstraat 139, in een opslag plaats van elektrisch materiaal aan de Kazerne straat 43, in een handschoenenbrei-atelier aan de Loosduinseweg 301 a, in een woning aan de Atjehstraat 62, in een woning aan de Van Osta- Opgetreden werd tegen de zg. contactavonden van de middelbare schooljeugd, die in verschillende ge legenheden in de stad zonder enig toezicht werden gehouden en tot excessen hebben geleid. In deze actie werd de Kinderpolitie krachtdadig gesteund door rec toren en directeuren van de scholen voor voorberei dend hoger en middelbaar onderwijs. Ten einde o.a. het ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan, werden vier vrouwelijke adspirant-agenten in dienst genomen. In totaal werd in 2 872 gevallen door de Kinderpolitie opgetreden, o.a. terzake van onhandelbaarheid, on zedelijk gedrag, oneerlijkheid, schoolverzuim of bal dadigheid. Dat de jeugd zich niet ontzag om ook ernstige feiten te plegen bewees het feit, dat in 530 gevallen moest worden opgetreden in verband met vermogens- en andere misdrijven, waarvan in 92 gevallen proces-verbaal werd opgemaakt. Tevens kwamen 187 klachten in over het verwaarlozen van kinderen door de ouders. Vergeleken met het jaar 1954 moet een opvallende daling van het aantal aangiften betreffende zeden delicten worden geconstateerd. Een intensieve con trole werd uitgeoefend op prostituées en homosek suelen, met name op diegenen, die de openbare straat onveilig maakten. Tegen huizen van ontucht, al dan niet vermomd als massage-inrichting, schoonheidsin stituut of kunsthandel, werd met kracht opgetreden. Na langdurige voorbereidende werkzaamheden geluk te het enige verdachte percelen op te ruimen. Vooralsnog behoeft er in ’s-Gravenhage geen vrees te bestaan voor de handel in verdovende middelen. Enkele gevallen van receptenvervalsing door morfi- nisten ter verkrijging van het zozeer begeerde ver dovingsmiddel deden zich voor. a. BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 17