STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 13 HOOFDSTUK V. Raadsbesluit d.d. Aantal woningen. Ligging van de complexen. 51.187.500,— 2 860 Totaal Onbewoonbaarverklaring. In 1955 werden in totaal 179 woningen onbewoon baar verklaard. Woonwagens en woonschepen. In 1955 werden 166 vergunningen aangevraagd tot het bewonen van woonwagens en woonschepen; 153 aangevraagde vergunningen werden verleend. Bij de voortzetting van de bouw in deze gebieden zullen de in het verslag over 1954 vernielde richt- percentages nog meer kunnen worden benaderd. 2,90 met één slaapkamer; 80,42 met twee en drie slaapkamers; 16,67 met vier of meer slaapkamers. Van Effenstraat/Staringstraat Bouwlust VrederustOost V rederustOost Berestein Berestein Stieltjesstraat Loevesteinlaan/Betje Wolfïstraat Het aantal verrichte keuringen bedroeg 153. Op 31 december 1955 hadden 134 woonwagens en 231 woonschepen stand- of ligplaats in de Ge meente. Woningbouw. In de loop van 1955 kwamen in ’s-Gravenhage 3 211 woningen gereed (in 1954: 3 320), waaronder 1 198 van particulieren, 1 102 van woningbouwver enigingen en 911 van de Gemeente. Van de 3 211 nieuwe woningen liggen er 2 000 of bijna 2/3 gedeelte in Morgenstond. Op de tweede plaats komt Bohemen met 400 gereedgekomen wo ningen of 13 van de totale nieuwbouw en als derde volgt het wederopbouwgebied Segbroeklaan met 330 of 10 van het totaal. Aan het einde van 1955 waren 5 122 woningen in uitvoering, waaronder 2 186 particuliere woningen, 1 556 woningbouwverenigingswoningen en 1 380 ge- meentewoningen. In 1955 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan de volgende belangrijke woningbouwplannen. Bij raadsbesluit van 17 oktober 1955 (bijlage no. 677) besloot de Raad over te gaan tot het sluiten van overeenkomsten met aannemers van woningbouw- werken in de hier ter stede toegepaste bouwsystemen voor de tijd van vijf jaren. In april 1955 bereikte de Raad een voorstel tot de aanleg van centrale verwarming in 2 000 woningwet woningen in hoofdzaak gelegen in het uitbreidings gebied Bouwlust-Vrederust-Berestein (bijlage no, 288). In zijn vergadering van 2 mei 1955 aanvaardde de Raad dit voorstel; voor de uitvoering hiervan werd een krediet ten bedrage van 4.400.000,verleend. 113 213 380 380 380 785 791 823 Beschikbaar gesteld krediet. 5, 896.500, — 11.546.000,— 13.546.000,— 6.440.000,— 5.991.000,— 7.615.500,— 628.500, — 4.524.000,— Relatie bevolking/woningvoorraad. Het totale inwonertal der Gemeente bedroeg op 31 december 1955: 603 988 (1954: 596 676). De woningvoorraad steeg in 1955 van 143 376 tot 146 279 bouwtechnische woningen, d.w.z. woningen voor één gezin met eigen ingang aan de straat of aan een stenen trapportaal (flats e.d.). Dit aantal kan worden verhoogd met de zg. deelwoningen (afgesloten woonruimten, die deel uitmaken van de bouwtechni sche woningen) en duplexwoningen, waarvan er aan het einde van het jaar 8 414 aanwezig waren. Voren staande in aanmerking genomen bedroeg de totale woningvoorraad in de Gemeente op 31 december 1955: 154 693. Bijlage nr. 14- 3-55 18- 4-55 6- 6-55 6- 6-55 6- 6-55 28-11-55 28-11-55 12-12-55 36 c.a. 688 796 c.a. 384 356 414 c.a. 22 c.a. 164 c.a. Ten aanzien van de woningdifferentiatie werden met de tot dusver behandelde bouwplannen voor de uitbreidingsgebieden Bouwlust-Vrederust-Berestein de volgende percentages bereikt:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 20