Op 12 december 1955 verleende de Raad een kre diet van 290.400,voor de aanleg van centrale verwarming in een complex van 419 gemeente wonin gen in Morgenstond (bijlage no. 818). Op 31 december 1955 bedroeg het aantal inge schreven woningzoekenden bij het Gemeentelijk Bu reau voor de Huisvesting 26 200. Tegenover deze vraag staat een aanbod van 11 200 woningen van hoofdbewoners die binnen de Gemeente woonachtig zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat deze laatste woningen als regel een lage huurwaarde heb ben, nl. in bijna de helft der gevallen minder dan 30,per maand. Van de gevraagde woningen ligt de huurwaarde gemiddeld evenwel veel hoger, nl. in driekwart der gevallen van 30,tot 55,per maand. In de loop van 1955 werden 11 405 vergunningen voor een woning uitgereikt en 11 937 voor inwoning, waaronder 7 000 aan alleenstaanden. In totaal werden dus in 1955 23 342 vergunningen voor woonruimte uitgereikt (in 1954: 25 288). Voor een overzicht van de uitbreidingsplannen enz. in 1955 wordt verwezen naar bijlage VII op blz. 81. De Gemeenteraad besloot: 16 mei 1955 (bijlage 294) tot het kosteloos over nemen van grond gelegen aan de Stationsweg (L.) bij de Emmastraat (L.), voor het daarop hebben van een bevrijdingsmonument, en tot het aanvaarden van een schenking groot ten hoogste 2.000,van de Stich ting „Bevrijdingsmonument Loosduinen”, ten be hoeve van het door deze Stichting op te richten gedenkteken en van de daarbij aan te leggen beplan ting; 8 augustus 1955 (bijlage 494) tot het doen plaatsen van het gedenkteken van Richard Hol aan de Groot- Hertoginnelaan, in de plantsoenstrook tussen de An dries Bickerweg en de Stadhouderslaan; 19 december 1955 (bijlage 846) tot het doen bouwen van een nieuwe Westbroekbank en het doen plaatsen daarvan op de in het Westbroekpark gelegen hoogte. 19 september 1955 (bijlage 617) tot het doen her plaatsen van het gedenkteken van de kunstschilder Th. van Hoytema, in het plantsoen langs de Johan de Wittlaan, tussen de Adriaan Goekooplaan en de Willem Lodewijklaan; 4 14 Huisvesting. Uitbreidingsplannen. Monumentenzorg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 21