HOOFDSTUK VI. GEZONDHEIDSZORG. 15 Voor uitvoerige gegevens aangaande de Gemeen teziekenhuizen wordt verwezen naar het verslag daarvan. Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo, Westeinde 132. Het reeds in het vorige jaarverslag genoemde nieuwe kinderpaviljoen kon in maart officieel in ge bruik worden genomen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling onmiddellijk in aansluiting op deze nieuw bouw op de plaats van het oude kinderpaviljoen een nieuwe operatieafdeling te vestigen, alsmede de labo ratoria en de röntgen afdeling uit te breiden. Aan het einde van het verslagjaar was het evenwel te voorzien, dat de door de Minister van Wederopbouw en Volks huisvesting afgekondigde bouwstop de uitvoering van deze plannen aanzienlijk zou vertragen. Aan de jaarverslagen van andere inrichtingen is verder nog het volgende ontleend. Op 1 september werd de opleidingsschool voor verpleegsters in gebruik genomen. In dit instituut, ge vestigd aan de Warmoezierstraat in een pand van het Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis, dat voor dit doel geheel werd verbouwd en opnieuw ingericht, zal voor lopig alleen de zg. vooropleiding worden onderge bracht. Diakonessenhuis Diakonesseninrichting „Bronovo”), Bronovolaan 5. Op 1 juni 1955 behoorden tot de Diakonessen- kring: De zuigelingensterfte in het verslagjaar bedroeg dus 1,7016 per 100 levend geborenen. Voor verdere mededelingen betreffende de ge zondheidstoestand in de Gemeente wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. In de Gemeente waren op 31 december 1955: 938 artsen; 198 tandartsen; 11 tandheelkundigen; 64 verloskundigen (vroedvrouwen) en 69 apothekers. In de volgende staat zijn cijfers opgenomen om trent de in de Gemeente gevestigde ziekenhuizen. De algemene gezondheidstoestand van de Haagse burgerij was in het verslagjaar goed; bepaalde epide mieën deden zich niet voor. Wel steeg het aantal aangegeven gevallen van be smettelijke ziekten van 1 009 tot 1 492, hetgeen echter vrijwel uitsluitend werd veroorzaakt door een sterke stijging van het aantal aangegeven rubeola-ge- vallen, nl. van 55 tot 615. De sterfte in de Gemeente (596 676 inwoners op 1 januari 1955) bedroeg in 1955 8,02 per 1 000 in woners. In 1955 overleden 180 zuigelingen en werden 10 578 kinderen geboren. Aan het einde van het jaar werd Dr. J. R. van Overzicht ziekenhuizen 1955. Naam inrichting. 1 020 520 12 621 306 283 680 621 7 890 657 7502) 10 992 242 222 6 852 540 428 841 11 067 509 297 zaiuuci M vuui gegevens ueuciicnuc ut Mddiiih Betekent, dat door de inrichting geen aantallen werden vermeld. 107 33 Totaal 233 74 210 168 73 31 26 180 132 4 166 2 933 2 391 3 729 542 1 583 1 171 920 78 505 58 751 Ingezegende zusters waarvan rustend Proefzusters Voorproefzusters 195 128 185 118 59 77 1 45 31 2 810 1 3 098 Ver leende „eerste 225 0 165 80 46 77 233 172 66 37 25 2 851 113 250 200 80 54 40 Patiënten op 31 dec. ’55. 1 080 1 809 321 1 194 914 dagen in 1955. Artsen, tandartsen, verloskundigen, apothekers. Ziekenhuizen. I In 1955 I overleden patiënten. Aanta beschik bare bedden. Gemeenteziekenhuizen j Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo Diakonesseninrichting „Bronovo” Rode-Kruis Ziekenhuis Ziekenhuis van „De Volhar ding”4) Juliana Kinderziekenhuis Haags Sanatorium Nebo Ziekenhuisj Rudolf SteinerkliniekI Inrichting v. Ooglijders (kliniek) t) Incl. 40 wiegen. 2) Incl. 80 wiegen. wordt verwezen naar het overzicht vrouwenklinieken. Operaties in onder- 1 scheide- I ne afde lingen. Verpleeg- Patiënten op Opgenomen 1 jan. ’55. in 1955. 36 428 87 354 64 967 29 672 18 631 11 960 3) Incl. 16 wiegen. 4) Zonder kraamkliniekvoor gegevens betreffende de kraamkliniek van „De Volharding” Aantal verlos- sin*en-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 22