I 16 Ronnen tot hoogleraar in de radiologie aan de Rijks universiteit te Leiden benoemd. Voor het eindexamen-diploma A slaagden 15 zus ters en voor de kraamaantekening 10 zusters. Een gebeurtenis van betekenis was op 9 december de slui ting van de 2-jarige cursus van de Protestantse Staf- opleiding voor verplegenden, die in Bronovo werd gehouden. Twee diakonessen uit Bronovo hadden het genoegen het diploma te behalen Er waren 10 zusters van het Diakonessenhuis op wijk- en andere posten in Den Haag werkzaam en 17 op soortgelijke posten in andere plaatsen des lands. Verder verrichtten 1 zuster in Davos, 4 zusters in Indonesië en 1 zuster in de Libanon werkzaamheden. De chirurgische, interne en cardiologische polikli nieken werden door 2 772 nieuwe patiënten bezocht. De rekening over 1955 vermeldde een voordelig saldo van 17.117,55. Juliana Kinderziekenhuis, Dr. Van Welylaan 2. In het verslagjaar kon een aanvang worden ge maakt met een aanzienlijke uitbreiding van het ge bouw voor de poliklinieken; ook het aantal kamers voor de verpleegsters zal worden uitgebreid. Verder werd de huis- en stadstelefooninstallatie vernieuwd. Naar verbetering en versnelling van in terne en externe communicatie wordt nog steeds ge streefd, b.v. om de beschikking te krijgen over een beter oproepsysteem. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek bood aan een filiaal van de Jeugdbibliotheek (waar de patiën tjes dan lid van worden) te stichten in het ziekenhuis. Dit aanbod werd in grote dank aanvaard. Aan de opleiding van leerling-verpleegsters en leer lingen van de cursus voor de aantekening Kinderver pleging wordt steeds meer zorg besteed. In het ver slagjaar slaagden 16 leerling-verpleegsters voor het voorlopige diploma A de aantekening Kinderver pleging, en 21 verpleegsters voor de aantekening Kin derverpleging. De exploitatierekening over 1955 vermeldde een voordelig saldo van 5.781,62. Van het ziekenhuis van ,,De Volharding" (Ge dempte Burgwal 43) en het N ebo-ziekenhuis (Sche- veningseweg 104106) werden geen nadere gege vens voor het Gemeenteverslag ontvangen. Haags Sanatorium voor longtuberculose en chirur gische tuberculose, Doorniksestraat 30. Ook in 1955 was de Sophia-Stichting nog in het Haags Sanatorium ondergebracht (afdeling chirurgi sche tuberculose en orthopedie), al heeft genoemd jaar de voltooiing van het Nederlands Zeehospitium te Kijkduin veel dichter bij gebracht. In de afdeling longtuberculose ging het werk on veranderd voort; er had geen verdere afneming van het aantal bezette bedden plaats. Het op peil houden van het aantal leerling-ver pleegsters en verpleeghulpen bleef grote moeite kos ten. Toch konden weer 8 leerlingen, na de 2-jarige opleiding in het sanatorium, overgaan naar een gro ter ziekenhuis, ten einde zich verder te bekwamen voor het diploma A. De in maart gehouden tentoonstelling van de resul taten van de schildertherapie trok grote belangstelling en liet opnieuw zien hoe waardevol deze vorm van bezigheidstherapie is. Met behulp van het Prinses-Irenefonds en dank zij vele particuliere aanbiedingen was het moge lijk in beide afdelingen regelmatig ontspanningsavon den te organiseren, die over het geheel op een goed peil stonden. De exploitatie-rekening vermelde over 1955 een nadelig saldo van f 23.329,46. Inrichting voor Ooglijders, Tasmanstraat 188 b. In 1955 bedroeg het aantal consulten 42 995 (v.j. 38 524); er werden 23 607 patiënten nieuw inge schreven. Om te voorzien in de aanvoer van elektriciteit bij mogelijk uitvallen van het stadsnet, werd een nood- aggregaat in de kelder geplaatst. Tegen het einde van het verslagjaar kwam de aan leg van een nieuwe radio-installatie klaar. I Rode Kruis Ziekenhuis, Zuid-Buitensingel 1. Aan het einde van het verslagjaar werd van de Regering officieel de zekerheid verkregen, dat met de bouw van het nieuwe ziekenhuis aan de Segbroek- laan op 1 april 1956 kan worden begonnen. De bloedtransfusiedienst bleef zich op bevredigen de wijze ontwikkelen. Het aantal beschikbare donores steeg van 5 098 per 1 januari 1955 tot 5 723 per 31 december 1955. Het aantal transfusies was 8 843 (1954: 8 483). Het aantal behandelde patiënten van de trombose- dienst was 539 (1954: 407). De exploitatierekening van het ziekenhuis ver meldde over 1955 een voordelig saldo van f 1.576,35. Het jaarverslag van het Nederlandse Rode Kruis, ajd. ’s-Gravenhage, bevatte verder nog de volgende gegevens. Bij de moedermelkcentrale stonden 321 moeders ingeschreven (1954: 271). Van de opgehaalde 1 464 liter moedermelk werden 1 272 liter naar Amster dam gezonden, waarvan 1 056 liter voor indroging geschikt was. De hoomvliescentrale mocht ook dit jaar vele aan meldingen ontvangen van personen, die na hun over lijden hun hoornvliezen ter beschikking willen stellen. De sterkte van de colonne ’s-Gravenhage van het Rode Kruis Korps bedroeg incl. commando en staf per 31 december 1955: 412 personen (v.j. 416), w.o. 16 verpleegsters, 207 helpsters en leerlinghelpsters en 159 helpers en leerlinghelpers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 23