19 Aan de verslagen van enige uitzendende verenigin gen is het volgende ontleend. ’s-Gravenhaagse Vereniging voor Gezondheidsko lonies (Haagse Bleekneusjes), Bureau: Groot Herto- ginnelaan 149. In 1955 had uitzending van kinderen plaats naar de koloniehuizen „Hemalie” te Soesterberg, ,,’t Hoge Hout” te Elspeet, „Emmahuis” te Wijk aan Zee, „Ri- vierhuis” te De Steeg, „Ketelaar” te Ellecom, „Mar griet” te Leiden en „Russenduin” te Bergen aan Zee. Vereniging „Zorg voor het Achterlijke Kind", secretariaat: Poortlaan 17, Wassenaar. In het verslagjaar werden in totaal 103 kinderen uitgezonden (41 meisjes en 62 jongens) naar het ko- loniehuis „Zonneoord” te Ede. In 1954 bedroeg dit aantal 138. ’s-Gravenhaagse Vereniging tot Bestrijding der Tu berculose. Consultatiebureau Waldeck Pyrmontkade 2 met kringbureaus te Scheveningen en Loosduinen. Nederlandse Vereniging van Suikerzieken, Prinse- gracht 33. In het verslagjaar werden 8 Haagse kinderen met gemeentesubsidie in het koloniehuis „Huis ter Duin” te Egmond aan Zee verpleegd (4 jongens en 4 meis jes); één kind werd zonder subsidie uitgezonden. De totale kosten per kind per dag bedroegen 10,95. I Haagse Vereniging voor Christelijke Gezondheids- kolonies, Bureau: Ferd. Bolstraat 33. Naar het koloniehuis „Pelzerkamp” te Epe wer den in 1955 244 Haagse kinderen uitgezonden, ver deeld in 8 groepen. Het totale aantal verpleegdagen was 10 722. De kosten per verpleegdag bedroegen 4,38. De verlies- en winstrekening over 1955 vermeldde een nadelig saldo van 8.506,95. Vereniging „Haags Comité voor uitzending van Nederlandse kinderen naar Buiten’’ (Kinabu), Val kenboskade 413. In 1955 werden in totaal 490 kinderen uit ’s-Gra- venhage uitgezonden, nl. 236 naar gezinnen (80 meis jes en 156 jongens) en 254 naar koloniehuizen (116 meisjes en 138 jongens). Vereniging. 236 11 484 393 37 150 103 4 642 Totaal 1 512 121 276 72 642 236 37 150 2 141 Zonder gemeentesubsidie werden in kolonieverpleging uitgezonden 3 kinderen met 34 verpleegdagen. j» ’s-Gravenhaagse Veren, voor Gezondheidskolonies (Haagsche Bleek neusjes) Haagse Ver. voor Christelijke Gezondheidskolonies Katholieke Kinderuitzending in het Bisdom Haarlem, afd. ’s-Grav. Haags Comité v. Uitzending v. Ned. Kinderen naar buiten (Kinabu) Ned. Ver. Vacantieoord voor Lich. Gebrekkigen afd. ’s-Gravenhage Vrijz. Christ. Gezondheidskolonie „Naar Buiten”, afd. ’s-Gravenhage Eerste Ned. Ver. voor Kleuterzorg Vereniging „Zorg voor het Achterlijke Kind” Tuberculosebestrijding. I Kin- j deren. 475 244 379 254 10 47 Kolonie verpleging. 29 404 10 722 15 112 10 346 410 2 006 Ver pleeg dagen. Gezins verpleging. Ver pleeg dagen. Kin deren. 475 244 379 490 10 47 393 103 1 021 5 359 39 26 203 295 3 081 325 29404 10722 15112 21830 410 2006 37150 4642 Kin- I deren. Ver pleeg dagen. Ver pleeg dagen. Kin- j deren. 11 484! 393 Van de per 31 december 1955 ingeschreven 29 072 personen waren in totaal: lijdend aan t.b.c lijdend aan inactieve t.b.c Aantal personen overleden aan t.b.c. Aantal keuringen voor bedrijven enz. Aantal keuringen volgens de Ongevallenwet Aantal gezinnen voor huisbezoek Aantal sanatoriumuitzendingen Overzicht van de uitzending in 1955 via de Haagse Raad voor Kinderuitzending. Totaal per vereniging. Dag- verpleging. Aantal ingeschreven nieuwe patiënten waarvan: lijdende aan t.b.c inactieve t.b.c. geen t.b.c. hadden 15 923 618 4 752 10 553 Reeds ingeschreven patiënten waarvan: lijdende aan t.b.c inactieve t.b.c. geen t.b.c. hadden 13 149 403 607 12 139

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 26