21 Op allerlei wijze werd getracht de differentiatie in de arbeidstherapie zo hoog mogelijk op te voeren. De nieuw opgerichte meubelmakerij gaf therapeutisch een aanmerkelijk goed resultaat. Een aantal psychopatische patiënten, wier plaat sing door de nazorg in de maatschappij was mislukt, werden in een bedrijf buiten de stichting tewerkge steld. In vrijwel alle gevallen slaagde deze proef en kon na enkele maanden worden overgegaan tot het verlenen van proefverlof. De exploitatierekening over 1955 vermelde een voordelig saldo van 79.970,63. De gegevens voor 1955 zijn als volgt: Totale aantal patiënten op 31 december 1955 Gemiddelde aantal patiënten Aantal patiënten op 10 000 inwoners 2 192 2 050 34 Gegevens uit het jaarverslag van deze instelling zijn: Behalve de geneesheer-directeur waren 10 medici aan de Stichting verbonden. In het verslagjaar werden voorbereidingen getrof fen om de apotheek van de Stichting op te heffen en de voorziening van de geneesmiddelen, in contract, te doen plaats vinden door de Gemeenteapotheek. Ook in 1955 werd weer veel aandacht besteed aan de arbeidstherapie. Door personeelstekort kon deze evenwel niet intensiever worden doorgevoerd, het geen vooral ten nadele was van de meer gestoorde mannelijke verpleegden van de Ramaerkliniek. In totaal werden in het verslagjaar 20 ontspan ningsavonden georganiseerd. Behalve de geneesheer-directeur waren 8 medici aan de Stichting verbonden. Stichting „Bloemendaal” met de kliniek „Ocken- burgh”beide te Loosduinen, van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken, centraal bureau: Sweelinckplein 1 te ’s-Gravenhage. Stichting „Rosenburg”, Haagweg 377, Lsd. Een beknopt overzicht van het gesticht, de kliniek en het sanatorium wordt gegeven in onderstaande tabel. Het aantal vergunningen ingevolge de Drankwet bedroeg op 31 december 1955: 529, t.w. het maxi mum aantal van 500, vastgesteld bij Koninklijk Be sluit van 31 december 1950, vermeerderd met 4 ver gunningen ingevolge artikel 8, eerste lid, dier wet en 25 hotelvergunningen. Het vergunningsrecht bleef bepaald op 12,50 van iedere 50,huurwaarde. De totale opbrengst van het vergunningsrecht krachtens de Drankwet bedroeg over het vergunnings- jaar, geëindigd op 30 april 1955, 206.312,50, waar in aan hotelvergunningsrecht 1.181,25 is begrepen. De opbrengst van het verlofsrecht over het verlofs- jaar, geëindigd op dezelfde datum, was 18.078,75. De op blz. 22 opgenomen staat bevat de opgaven per 30 april 1955, bedoeld in de artt. 35 en 51 van de Drankwet. l-l-'55 Personeelssterkte op 31-12-’55 277 Bijdragen van particulieren Totaal door de Gemeente betaalde kosten 263 Aanw. patiënten op Opgenomen in 1955 Aanw. patiënten op 31-12-’55 Aantal verpleegdagen Overleden patiënten Electroshock-behandelingen Oud- Rosenburg. 461 119 478 173 001 18 469 59 388’) 143 661 49 7 Ramaer kliniek. 106 453 101 38 327 73 102 Sanatorium Loosduinen. 132 125 119 44 849 31 21 89 378 98 35 71 1 11 235') 38 2280 84 925 11 2.667.142,75 Door de Gemeente betaalde kosten, berekend per inwoner4,42 Aantal personen, voor rekening van de Gemeente opgenomen in de Ramaerkliniek403 krankzinnigen en van zenuw- de Gemeente. Kosten van verpleging en overbrenging in totaal4.718.414,96 Terugontvangen teveel betaalde ver pleeg- en transportkosten in 1955 286.523,68 Provinciale subsidie (25 van de ten laste van de Gemeente ge bleven verpleegkos- ten)1.024.472,03 af: aandeel van de Provincie in de bij dragen van particu lieren I Gesloten afdeling. 1) Bovendien waren 22 patiënten met verlof afwezig, terwijl 37 patiënten in een sanatorium verbleven. Kliniek „Ocken- burgh”. I Stichting „Bloemendaal” Open I afdeling. Verpleging van patiënten voor rekening van Inrichtingen voor verpleging van geestelijk gestoorden. Drankwet. Aanw. patiënten op 1-1-’55 Opgenomen in 1955 Aanw. patiënten op 31-12-'55 Aantal verpleegdagen Overleden patiënten Personeelssterkte op 31-12-’55 1) De totale sterkte der bevolking bedroeg op die datum 274; 36 personen waren evenwel afwezig met verlof, terwijl 3 personen in de gezinsverpleging waren. 2) Bovendien waren 56 personen afwezig met verlof en 3 personen in gezins verpleging. 201.569,83 - 822.902,20 941.846,33 - 2.051.272,21

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 28