en 25 Het ongedekt nadelig saldo van de exploitatiereke ning 1955 was 4.765,49. Informatie- en bemiddelingscentrum inzake Ge zinsmoeilijkheden van de St. Vincentiusvereniging, Nieuwstraat 23. Het centrum behandelde in het verslagjaar de eenvoudige inlichtingenverstrekkingen niet meege rekend 129 gevallen (v. j. 133). De adviesvragen- den waren merendeels in Den Haag woonachtig. In 47 van de behandelde gevallen betrof de be middeling de oplossing van huwelijks-, resp. opvoe- dingsmoeilij kheden. Daarnaast waren er gevallen die betrekking hadden op: arbeidsbemiddeling, voogdijaanvragen, alimenta tieplicht huisvestings- en financiële moeilijkheden, gezinshereniging, e.a. Katholiek Bureau voor Huwelijksaangelegenheden, Carel van Bylandtlaan 8. Het bureau, dat op 15 juni 1955 zijn werkzaam heden aanving, behandelde in de periode 15/6 31/121955 de huwelijksproblemen van 52 man nen, 40 vrouwen en 4 echtparen. Hiervan kwamen op eigen initiatief 40 personen; de overigen werden door geestelijken, artsen, sociale werksters e.a. naar het bureau verwezen. resp. 7 031, 7 054 en 8 392. De daling zette zich dus ook in 1955 voort. Op 22 februari 1955 kon een nieuw wijkcentrum aan de Stuwstraat worden geopend. Voor het volkrijke en uitgestrekte Laakkwartier betekende dit een be langrijke vooruitgang. Het totale aantal wijkcentra bedraagt thans 8. In het verslagjaar werd de samenwerking met de instellingen voor maatschappelijk werk geïntensi veerd. Behalve bij de behandeling van allerlei op zichzelf staande gevallen, streven de wijkcentra ook naar samenwerking van meer algemene aard en wel bij problemen, welke de zg. wijkopbouw raken. Door de Gemeente werd over 1955 aan de Stich ting „Sociale Wijkcentra, ’s-Gravenhage”, een sub sidie van 212.612,99 toegekend. Afdeling Gezinszorg van de Hervormde Stichting voor Kerkelijk Sociale Arbeid te ’s-Gravenhage, Prins Hendrikstraat 18. Door de oprichting van de Hervormde Stichting voor Kerkelijk Sociale Arbeid op 13 september 1954 werden verschillende vormen van maatschappelijk werk, waarvoor tot dusverre aparte bureaus beston den, in één orgaan geconcentreerd. Hierdoor werden ook o.a. de werkzaamheden van het Bureau Bijzondere Kerkelijke Gezinszorg (Beek- laan 263), ingevoegd in die van de Stichting K.S.A. De maatschappelijke werksters hadden in 1955 met rond 1 400 gezinnen contact. In deze gezinnen werden door haar 4 500 huisbezoeken gebracht; op het spreekuur in de wijkgemeente of op het bu reau, kwamen 1 550 bezoekers. Persoonlijke besprekingen met kerkelijke personen of instanties over gezinsaangelegenheden vonden 800 maal plaats, met niet-kerkelijke personen en instan ties 650 maal. Ongeveer 240 kinderen uit min of meer „pro bleemgezinnen” konden tegen een geringe vergoeding 2 of soms 4 weken logeren bij gastvrije gezinnen in Gelderland en Utrecht. Voor de gezinnen, waarmede de maatschappelijke werksters in aanraking kwamen, werden dit jaar 3 vakantiekampen georganiseerd. Een groep van 23 huisvrouwen ging in juli onder leiding van 3 maat schappelijke werksters 5 dagen naar de kampeer boerderij op het terrein van het Hervormde Instituut „Kerk en Wereld” te Driebergen. Belangrijk was het besluit van de Gemeenteraad van 19 september 1955 (bijlage no. 650) tot het in stellen van een Raad van Advies voor het Wijkleven. In deze adviesraad kregen zitting: 1 lid-voorzitter, benoemd door Burgemeester en Wethouders; 4 leden van de Commissie van Overleg van Wijk- organisaties; 1 lid van de Moerwijkgemeenschap; 2 leden van het Haags Interkerkelijk Overleg; 1 lid van de Haja. Bij hetzelfde raadsbesluit werd een bedrag van 10.000,ter beschikking gesteld van Burgemeester en Wethouders als overbruggingstegemoetkoming voor toekenning van bedragen aan wijkorganisaties in afwachting van de bestudering van het wijkenvraag- stuk door de Raad van Advies voor het Wijkleven. Consultatiebureau voor Levens- en Gezinsmoeilijk heden, Bleyenburg 33. In 1955 nam het bureau 207 nieuwe gevallen in behandeling (1954: 219). Er meldden zich nl. 150 vrouwen, 54 mannen en 3 echtparen. Van de 150 vrouwen bleken er 122 gehuwd te zijn, 21 ongehuwd, 4 gescheiden en 3 weduwe. Van de 54 mannen waren er 44 gehuwd, 5 onge huwd, 4 gescheiden, terwijl 1 man weduwnaar was. Wat de beroepen betreft waren de vrouwen over wegend huisvrouwen, de mannen voornamelijk amb tenaren en kantoorbedienden, geschoolde en onge schoolde arbeiders. Het aantal gevallen, dat op 31 december nog in behandeling was, bedroeg 78. De moeilijkheden konden worden verdeeld in: huwelijksmoeilijkheden (133), levens- en aanpassings moeilijkheden (36), moeilijkheden tussen ouders kinderen (19) en sociale moeilijkheden (19). Met de sociale werksters werden in totaal 1 253 gesprekken gevoerd en met de psychiater 155. Raad van Advies voor het Wijkleven. Hulp bij levens- en gezinsmoeilijkheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 32