L I 26 Haagse Commissie voor de Ongehuwde Moeder zorg (Hacom), secretariaat: Prinsestraat 57. De Commissie stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de ongehuwde moeder en haar buiten echt geboren kind, door het bevorderen, steunen en vruchtdragend maken van het werk der bij haar aangesloten instellingen. In het verslagjaar waren de volgende instellingen bij de Hacom aangesloten: Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming (afd. ’s-Gravenhage), Ned. R.K. Centrale Vereniging ter Bescherming van Meisjes (afd. ’s-Gravenhage), Chris telijke Vereniging „Zedenopbouw” (afd. ’s-Graven hage) en de Stichting „Huize Morgenlicht”. In 1955 werden door de Hacom in totaal 303 nieuwe gevallen onder de aandacht van bovenge noemde instellingen gebracht, verdeeld als volgt: Stichting Katholieke Gezinszorg en Gezinshulp, Malakkastraat 30. De stichting beoogt met haar hulp een gezond ge zinsleven in stand te houden of te herstellen in ge zinnen waar de vrouw des huizes, door ziekte of onvoldoende scholing, geestelijke defecten of onmaat schappelijk gedrag, niet in staat is zelf haar taak in het gezin naar behoren te vervullen. Op 31 december 1955 waren in dienst van de stichting: 23 gezinsverzorgsters en 74 gezinshelpsters; 3 gezinsverzorgsters waren in opleiding. In het verslagjaar werden 1134 aanvragen om hulp ingediend, waarvan 672 via de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Er konden 796 gezinnen worden geholpen, waarvan 456 met steun van voor noemde Dienst. In 178 gezinnen werd een gezins- verzorgster en in 618 gezinnen een gezinshelpster ge plaatst. Van deze 796 geholpen gezinnen beleden er 550 de rooms-katholieke godsdienst. De gezinsverzorgsters werkten in totaal 4 298 dagen en de gezinshelpsters 20 104 dagen. Opvallend was de naar verhouding grotere be hoefte aan hulp in de nieuwste wijken van de stad. Onder de geholpen gezinnen waren er 15, welke als ernstig sociaal-zwak en/of onmaatschappelijk moesten worden beschouwd. De exploitatierekening over 1955 vermeldde een nadelig saldo van 10.871,56, hetwelk voor een be langrijk deel door ontvangen giften werd gedekt. Dat van het totale aantal hulpzoekenden verreweg het grootste deel op eigen initiatief contact zocht met het bureau via de onpersoonlijke kennismaking er mee door advertenties, brochures e.d. wijst op de omvang en ernst van de nood, die er vaak ten op zichte van het huwelijksleven bestaat. Huwelijksin- structie en sexuele voorlichting namen in het werk een grote plaats in. De exploitatierekening 1955 (15/631/12) ver toonde een voordelig saldo van 135,92. Stichting voor Gezinsverzorging „Humanitas”, se cretariaat: Betje Wolffstraat 76. In 1955 waren 2 gezinsverzorgsters in dienst van de stichting, die in totaal in 30 gezinnen hulp ver leenden. Door gebrek aan personeel moesten in het ver slagjaar meer dan 200 aanvragen voor hulp worden afgewezen. Verdere gegevens werden voor het Gemeentever slag niet ontvangen. Afdeling Gezinsverzorging van de Hervormde Stichting voor Kerkelijk Sociale Arbeid te ’s-Gra venhage, Prins Hendrikplein 18. Op 31 december 1955 waren 36 gezinsverzorgsters en 16 gezinshelpsters in dienst van de stichting. In totaal werd in 1955 door de gezinsverzorgsters gedurende 7 583 dagen gezinsverzorging verleend; de gezinshelpsters verleenden gedurende 2 682 dagen gezinshulp. In het verslagjaar dienden 733 gezinnen een aan vraag voor gezinsverzorging of gezinshulp in. In 386 gevallen kon deze hulp worden verleend. Dit waren zo goed als steeds gezinnen met kinderen, variërend van 2 tot 7 in aantal. Door verschillende redenen kon den de overige 347 gevallen niet worden geholpen. Stichting „Commissie voor Huishoudelijke en Ge- zinsvoorlichting”afdeling ’s-Gravenhage, Floris Grijpstraat 11. (Het adres der landelijke stichting is Dr. Kuyper- straat 8). Het voorlichtingswerk door de afdeling onderging in het verslagjaar een zeer belangrijke uitbreiding, daar er een grote behoefte bleek te bestaan aan ver antwoorde voorlichting. In totaal werden in 1955 gegeven: 151 cursussen (naaien, koken, kinderver zorging, enz.), 30 demonstraties, 1 filmvoorstelling, 8 lezingen en 2 propaganda-avonden. Het aantal deelneemsters aan de cursussen bedroeg 2 136 (v. j. 93 cursussen met 1 392 deelneemsters). Het contact met de Stichting Sociale Wijkcentra maakte het mogelijk gebruik te maken van de lokalen van deze centra, zodat de commissie haar werkzaam heden kon richten op tal van stadswijken. In het ver slagjaar werd in samenwerking met de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen een aanvang gemaakt met cursussen aan huisvrouwen, die in onderstand waren. In oktober begon men met 11 naaicursussen, waaraan 166 vrouwen deelnamen. Alle kosten hiervan werden door de Dienst gedragen. Zorg voor ongehuwde moeders; meisjes bescherming. Gezinsverzorging en gezinshulp. Huishoudelijke voorlichting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 33