27 Aan de jaarverslagen van enkele instellingen op het gebied van de ongehuwde moederzorg en meisjes bescherming is verder nog het volgende ontleend. Van de onwettige geboorten betrof het in 75 ge vallen een eerste kind. In 15 gevallen kwam er een huwelijk met de ver wekker of een ander tot stand; in 22 gevallen leefde de vrouw in concubinaat. Het aantal bezoeken en contacten, dat voor een goede behandeling der gevallen vereist was, bedroeg in 1955 650. Van de 102 geheel door de afdeling behandelde gevallen, maakten er 28 een zeer intensief contact, zowel met de vrouw zelf als met de diverse instellingen waar moest worden bemiddeld, nood zakelijk. Het financiële overzicht over 1955 vermeldde een voordelig saldo van 254,23. Ned. R.K. Centrale Vereniging ter Bescherming van Meisjes, afdeling ’s-Gravenhage, Scheveningse- weg 33 a. a. St. Anna Paviljoen. In dit paviljoen verblijven de ongehuwde moeders met haar kind totdat het kind 3 maanden oud is. Dan komt het in het kinderhuis „Maris Stella” of in een pleeggezin of het gaat met de moeder mee. Over 1955 verbleven in het St. Anna Paviljoen 48 meisjes. Er werden 20 baby’s geboren. In het kinderhuis „Maris Stella” verbleven in 1955: 289 kinderen. b. „Huize de Haven”. Het Tehuis voor de werkende ongehuwde moeder en haar kind „Huize de Haven” werd in april ge opend. In dit nieuwe tehuis, dat plaats biedt aan 15 moeders en 15 kinderen van 3 mnd. tot 6 jaar, ver zorgen de moeders voor en na haar werk geheel haar eigen kinderen. Verdere gegevens werden voor het Gemeenteverslag niet ontvangen. Christelijke Vereniging „Zedenopbouw”afdeling ’s-Gravenhage, secretariaat: Veenendaalkade 544. a. Consultatiebureau inzake onderzoek naar het vaderschap .Burova” Zeestraat 71. Onder de zorg van de maatschappelijk werkster van het bureau stonden in het verslagjaar 84 onge huwde moeders van protestantse huize. Hiervan waren er 27 minderjarig (w.o. 1 van 14 jaar). In 31 van deze 84 gevallen was de verwekker een gehuwd man. In 2 gevallen bleek de verwekker ge heel onbekend te zijn, terwijl in 4 gevallen de onge huwde moeder kon trouwen met de vader van het kind. Het aantal vaderschapszaken, dat op 31 december nog bij het bureau in behandeling was, bedroeg 79. Door de maatschappelijk werkster werden in 1955 960 huisbezoeken gebracht. Voor alleenstaande meisjes, die van elders kwamen en zedelijk gevaar liepen, werd bij de maatschappelijk werkster 16 maal hulp ingeroepen. Voor 33 meisjes, die aan haar zorgen waren toevertrouwd, zocht zij een onderdak; 29 meisjes konden, dank zij haar be- middeling, aan werk worden geholpen. b. Tehuis met beperkte vrijheid voor werkende meisjes „Ons Thuis”, Celebesstraat 63. Door de Commissie werd nagegaan met hoeveel ongehuwde moeders percentsgewijs de 4 instellingen in 1955 vóór de geboorte van het kind in aanraking kwamen. De levensbeschouwelijke instellingen boek ten in dit opzicht de beste resultaten. In „Huize Morgenlicht” gold b.v. de voorwaarde, dat de onge huwde moeder zich tenminste 6 weken voor de be valling het opnemen, zodat hier uiteraard met allen contact was vóór de geboorte van het kind. Het aan tal contacten vóór de geboorte was bij de R.K. Meisjesbescherming 45,3 en bij de Chr. Vereniging „Zedenopbouw” 36,5 van het totale aantal. Bij de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming be droeg het percentage slechts 17. In 1955 was van het aantal ongehuwde moeders 20 minderjarig. Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming, af deling ’s-Gravenhage, secretariaat: Bomeostraat 12 B. In het verslagjaar werden door de maatschappelijk werkster 102 (v. j. 91) gevallen van ongehuwde moe ders behandeld. Bovendien werden 8 gevallen naar andere instellingen doorgezonden. De leeftijden der ongehuwde moeders waren: beneden de 20 jaar tussen 2030 30—40 Totaal 75 61 18 103 257 4 22 Onmiddellijk geconstateerde onwettige geboorten Later geconstateerde onwettige geboorten (ontkenning van wettigheid) Andere gevallen 6 69 31 4 4 12 119 15 31 303 6 7 88 5 8 74 Ned. R.K. Centr. Ver. tot Bescherming van Meisjes Christelijke Vereniging „Zeden- opbouw” Totaal 1) Hieronder dienen te worden verstaan de geboorten, waarvan de Hacom wekelijks van de afd. Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand Stichting „Huize Morgenlicht” Aantal der in 1955 aan der Gemeentesecretarie een opgave ontving. onderstaande instellingen ter kennis gebrachte nieuwe gevallen. Vereniging i Onderlinge Vrouwen bescherming daarboven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 34