i i 28 Van de Stichting „Morgenlicht”, (Hervormde in stelling), Groot Hertoginnelaan 129, werden geen gegevens voor het Gemeenteverslag ontvangen. Het Liefdewerk Kinderbescherming van de Sint Vincentiusvereniging, Koninginnegracht 23. In 1955 waren 569 kinderen aan de zorgen van dit liefdewerk toevertrouwd (in 1954: 621). Wegens het bereiken van de meerderjarige leeftijd, herstel in de ouderlijke macht, huwelijk en voogdij- overdracht kon in 1955 in 60 gevallen de voogdij worden opgeheven, terwijl over 16 kinderen de voog dij werd aanvaard. Op 31 december 1955 bedroeg het aantal onder voogdij geplaatste kinderen 509. Hiervan werden 269 kinderen in pleeggezinnen ondergebracht en 18 in het ouderlijk gezin (proefherstel) of bij familieleden; verder konden 169 kinderen in internaten worden ge plaatst, terwijl 51 in eigen onderhoud voorzagen (o.a. door arbeid in ziekenhuizen: 20); 2 kinderen waren tijdelijk aan het gezag der afdeling onttrokken. Het totale aantal verpleegdagen was in 1955: 193 596 (in 1954: 176 098). Het merendeel der kinderen ontving nog onder wijs, nl. 371, terwijl de kinderen die reeds werkzaam waren en geheel of gedeeltelijk in eigen onderhoud voorzagen, veelal een of andere avondcursus volgden. Stichting Schiefbaan-Hdvius „Huize Groenestein” Den Haag, Loosduinseweg 529. a. Internaat. Gedurende 1955 werden 294 kinderen opgenomen, terwijl er 298 uit het huis vertrokken. In 1954 waren deze cijfers resp. 154 en 167. Uiteraard vormde deze grote stijging voor de administratie een aanzienlijke vermeerdering van de werkzaamheden, terwijl ook een gedeelte van de opvoedkundige staf door deze snelle doorstroming extra werd belast. Op 31 december 1955 waren 244 kinderen in het internaat opgenomen (158 jongens en 86 meisjes). Het aantal verpleegdagen in 1955 bedroeg 89 737. In 1955 werden in het tehuis 22 meisjes opgeno men (aantal verpleegdagen: 3 654). De kostprijs per pupil per dag bedroeg 4,72. Federatie van Samenwerkende Instellingen Kinder bescherming, Prinsestraat 57. In het verslagjaar werd op een bijeenkomst voor genodigden in de kantine van de N.V. Assurantie Maatschappij „De Nederlanden van 1845” op stijl volle wijze het feit herdacht, dat de Kinderwetten 50 jaar geleden in werking traden. Aan de protestants-christelijke cursussen kinder bescherming 1955/56 werd deelgenomen door 115 personen. In 1955 onderwierpen zich 39 cursisten aan het examen, waarven er 34 het diploma be haalden. 'A. De rooms-katholieke cursussen kinderbescherming 1955/56 telden 65 deelnemers. In 1955 gingen 30 cursisten voor het examen op; hiervan slaagden er 26. De jaarlijkse inzamelingsactie te ’s-Gravenhage en randgemeenten ten bate van de S. I. K. had een netto- opbrengst van 18.250,Mede dank zij een in 1954 ontvangen bijdrage van de Gemeente ad 8.000,uit de zg. kermisgelden, kon een bedrag van 24.000,onder de daarvoor in aanmerking komende aangesloten instellingen worden verdeeld. b. Voogdijafdeling. Op 1 januari 1955 had de voogdij-afdeling de zorg over 124 pupillen. Dit aantal vermeerderde in de loop van het verslagjaar door 5 gevallen van ontzetting uit de ouderlijke macht en verminderde door het meer derjarig worden van 8 pupillen, alsmede door 13 ge vallen van herstel der ouders in de voogdij. Op 31 december 1955 had de afdeling derhalve de zorg over 108 pupillen. Vereniging „De Opstanding en het Leven” (instel ling van de Hervormde Gemeente), Laurens Reael- straat 8. a. Tehuis Laurens Reaelstraat. Voor het werk in het tehuis was 1955 een belang rijk jaar. Op 11 maart werd immers van de Minister van Justitie de toestemming verkregen om het wezen en het karakter van het werk zodanig te wijzigen, dat voortaan alleen debiele werkende meisjes een plaats zullen vinden in het tehuis. In 1955 werden 25 meisjes in het tehuis opgeno men (1954: 26); de leeftijd varieerde van 14 tot 21 jaar. b. Vrij Patronaat. De sociale werkster had in 1955 bemoeienis met 47 gezinnen, waarin de kinderen aanleiding tot op voedingsmoeilijkheden gaven. In het verslagjaar wer den 16 nieuwe gevallen aangebracht, o.a. door hoofden van scholen, schoolartsen, predikanten, enz. c. Het werk onder de prostituees. Door een medewerkster van de vereniging werden in 1955 herhaalde bezoeken aan 60 verdachte huizen gebracht. Tehuis voor meisjes van het Leger des Heils, Stille Veerkade 35. Op 1 januari 1955 waren in het tehuis 18 meisjes aanwezig. In de loop van het verslagjaar werden 13 meisjes opgenomen en vertrokken er 16, zodat op 31 de cember 1955 nog 15 meisjes in het tehuis verblijf hielden. De meisjes werden door 14 verschillende instanties in het tehuis geplaatst (w.o. de voogdijraad en de kinderrechter). Kinderbescherming.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 35