31 Stichting Maria Immaculata” (voor geestelijk min der volwaardigen), secretariaat: Jozef Israëlslaan 49, Rijswijk (Z.-H.). Op 31 december 1955 vertoefden in het tehuis voor werkende debiele meisjes 10 pupillen. Het aantal huisbezoeken bedroeg in het verslag jaar 1 886; op het spreekuur kwamen 1 149 be zoekers. Op 31 december 1955 stonden 1 835 personen ingeschreven, die als geestelijk mindervolwaardigen moesten worden beschouwd en onder voortdurend toezicht van het bureau bleven. Namens het hoofdbestuur der R.K. Reclasserings- vereniging te ’s-Hertogenbosch werd in 9 gevallen het reclasseringstoezicht uitgeoefend en namens de plaat selijke R.K. Reclasseringsvereniging in 11 gevalllen. Leden van het bureau oefenden t.b.v. 70 jongens en meisjes de gezinsvoogdij uit. Ook in het afgelopen jaar konden door de gun stige algemene werkgelegenheidssituatie pupillen in het arbeidsproces worden opgenomen. Financiële gegevens werden voor het Gemeente verslag niet verstrekt. Voor het nazorgonderwijs aan oud-leerlingen van b.l.o.-scholen (avondverzorging) stonden op 31 de cember 1955 in totaal 137 leerlingen ingeschreven. Het aantal pupillen van de voogdijafdeling bedroeg aan het einde van het verslagjaar 121hiervan werden 30 pupillen in gezinnen verzorgd en 5 op proef thuis. De overige pupillen kregen verzorging in 15 verschil lende tehuizen en inrichtingen. Door de Gemeente werd aan de vereniging over 1955 een subsidie van 87.479,46 verstrekt. Vereniging tot instandhouding van de Blindenwerk inrichting, Vondelstraat 612. Het aantal stoelen, dat in het verslagjaar in de werkinrichting werd gemat, bedroeg ruim 1 200 (v. j. 1 100). De jaarlijkse excursie ging ditmaal naar het Open luchtmuseum te Arnhem. De exploitatierekening over 1955 vermeldde een voordelig saldo van 1.092,18. Van het Rijk werd een subsidie ontvangen van 3.800, Kolff’s Blindenfonds (werkverschaffing aan thuis zittende blinden), Prinsegracht 59. In het verslagjaar werd aan 14 thuiszittende blin den arbeid verschaft. Aan lonen en grondstoffen werd hiervoor een bedrag van 1.822,84 uitgegeven, alsmede 60,aan enige steunverlening. De op de jaarlijkse bazar verkochte goederen brachten 1.857,80 op. Te zamen met de contributies en de giften waren de inkomsten voldoende om de werkverschaffing in bescheiden mate voort te zetten; de uitzending van 3 groepen blinden naar het vakan tiehuis te Warns veld moest evenwel worden vermin derd tot 2 groepen. Afdeling ’s-Gravenhage van de Nederlandse Ver eniging Sociale Zorg voor Mindervaliden, A(ctio) V(incit) O(mnia), secretariaat: Pomonaplein 73. Op 31 december 1955 stonden 336 mindervaliden ingeschreven (v. j. 418). Het aantal tewerkgestelden in de centrale werk plaats bedroeg in 1955 gemiddeld 161 personen. Evenals vorig jaar gelukte het een aantal minder validen te bemiddelen naar het vrije bedrijf. Het be trof 23 tewerkgestelden, van wie verschillenden reeds geruime tijd op de werkplaats werkzaam waren ge weest en die door langdurige oefening tenslotte ge schikt voor het vrije bedrijf werden bevonden. Het aantal bezoekers aan het adviesbureau was 112. In 29 gevallen kon door de afdeling financiële hulp worden verleend, o.a. door bij te dragen in de aan- schaffingskosten van invalidewagens, prothesen, enz. Het ledental van de afdeling per 31 december 1955 bedroeg 203 (v. j. 188). De baten- en lastenrekening 1955 vertoonde een voordelig saldo van 137,68. De Blindenstichting (hulpverlening aan hulpbehoe vende blinden), Louis Couperusplein 19. Het doel van de stichting is naast een kleine periodieke ondersteuning aan onvermogende blin den steun en hulp op allerlei gebied aan blinden te geven. Hiertoe behoort o.a. het streven om ook voor de blinden de mogelijkheid te scheppen zelfstan dig een maatschappelijke positie in te nemen. Dit tracht de stichting te bereiken door renteloze voor schotten te verschaffen, welke worden kwijtgeschol den, als terugbetaling voor de blinde bezwaarlijk is. In 1955 namen deze voorschotten belangrijk toe; zij bedroegen aan het einde van het jaar 6.348,(v. j. 590,en werden o.a. gegeven aan 3 blinden, die thans met succes een sigarenzaak drijven. Het aantal periodiek ondersteunde blinden was op 31 december 1955: 219 (v. j. 210). Hiervan woonden er 33 te ’s-Gravenhage. In 1955 werd aan periodieke onderstand verstrekt 18.042,61; aan ondersteuningen voor éénmaal 685,05. Nederlandse Blindenbibliotheek, Noordwal 7. Op 19 januari 1955 werd tijdens een bijeenkomst in het Museum voor het Onderwijs op waardige wijze het 60-jarig bestaan van de Nederlandse Blinden bibliotheek herdacht. De 15e juni was voor de bibliotheek eveneens een grote dag, daar op die datum H. M. de Koningin deze instelling met een bezoek vereerde. In maart had. het Haar reeds behaagd het beschermvrouwschap van de bibliotheek op zich te nemen. In 1955 werden in totaal 22 455 (v. j. 20 771) B. Lichamelijk gehandicapten. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 38