I Ned. R.K. Blindenhand St. Odilia, afd. ’s-Graven- hage, secretariaat: Loosduinsekade 36. Het ledental van de afdeling bedroeg per 31 de cember 1955: 57 (v. j. 55). Twee leden vonden een werkkring als steno-typist op het Ministerie van Maatschappelijk Werk, terwijl een derde lid een plaats kreeg op de Gemeentelijke Werkplaats voor Blinden. Voor de leden hadden in het verslagjaar de ge bruikelijke ontspanningsavonden en excursies plaats (o.a. een druivenfeest te Naaldwijk en een excursie naar de B.P.M.-terreinen te Pemis). Voor individuele hulp moest enkele malen een be roep worden gedaan op plaatselijke overheidsdiensten. Het verkrijgen van een geleide-hond was voor een der leden een uitkomst. Mede als gevolg van verscheidene propaganda- avonden in Wassenaar en Voorburg kon de financiële balans in evenwicht worden gehouden. Haagse Blindenvereniging, secretariaat: Monsterse- straat 10. Het aantal leden van de vereniging steeg in het verslagjaar van 121 op 1 januari tot 145 per 31 de cember 1955. De belangrijkste gebeurtenis in 1955 op de Werk plaats voor Blinden was ongetwijfeld de opneming van de B-groep in de Gemeentelijke Sociale Werk- voorzieningsregeling voor handarbeiders. In tegenstel ling nl. tot de normale eisen gesteld in de G. S. W. Nederlandse Christelijke Blindenhand, afdeling ’s-Gravenhage, secretariaat: Cartesiusstraat 163. Het aantal leden van de afdeling bedroeg per 31 december 1955: 75. In samenwerking met andere Haagse blindenorga nisaties werden in het verslagjaar voor de vrouwelijke leden achtereenvolgens een naaicursus en een kook cursus georganiseerd. Hiervoor was zeer veel belang stelling. Ook in samenwerking met andere blinden organisaties bracht men in mei een bezoek aan de B.P.M.-terreinen te Pemis, terwijl in oktober de leden in de gelegenheid werden gesteld een bezoek te bren gen aan het Postmuseum der P.T.T. werkten de „B-groepers” op de werkplaats slechts 40 uur per week. Hierin kwam in de loop van 1955 verandering door het instellen van een 48-urige werk week, hetgeen samenging met een loonsverhoging. In het verslagjaar werden voor de leden weer le zingen, excursies, een danscursus, enz. georganiseerd. Industriële Inrichting van het Leger des Heils, Nieuwe Schoolstraat 15 a. In het logement van de inrichting werden in 1955 26 013 nachtverblijven verschaft; het aantal verstrek te maaltijden bedroeg 81 190. Vereniging „Tehuis voor Onbehuisden”De la Reyweg 522. In het tehuis konden elke avond zwervende en dak loze mannen kosteloos overnachten in het nacht-asyl, terwijl er tevens voor hen gelegenheid bestond voor onbepaalde tijd kosteloos te worden opgenomen in de interne afdeling, waar hun, tegen vergoeding van het verrichten van enig werk, volledige huisvesting met voeding en zakgeld werd verstrekt. Ondanks de grote vraag naar werkkrachten in vrij wel alle arbeidssectoren onderging in 1955 het aantal zwervers geen daling. Verder gaf het bestuur der vereniging aan de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Belangen de gelegen heid tot het opnemen in daarvoor afzonderlijk gehouden zalen van hele gezinnen, die door een of andere oorzaak hun woning moesten verlaten en door de woningnood niet in staat waren een andere woning te betrekken. In 1955 hebben in totaal 39 793 personen onder dak gevonden, nl. 26 351 mannen, 3 979 vrouwen en 9 463 kinderen. Er werden 116 695 maaltijden verstrekt. brailledelen uitgeleend, dit zijn ±75 banden per dag. Het boekenbezit werd uitgebreid met 313 nieuwe werken, welke tezamen 1 470 brailledelen vormen. Door het Gemeentebestuur werden voor het werk op de bibliotheek 10 werkloze hoofdarbeiders ter be schikking gesteld. Op 31 december 1955 bedroeg het aantal lezers 740; het aantal donateurs was per zelfde datum: 1 320. Het financiële overzicht over 1955 vermeldde een nadelig saldo van 12.150,56. Het bestuur diende bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen een aanvraag voor subsidie in. Uitgebreide gegevens inzake voorlichting en rap portering door reclasseringsverenigingen zijn opge nomen in het verslag van de Reclasseringsraad te ’s-Gravenhage. Vereniging voor Volkshuisvesting „Haags Tehuis voor Ongehuwden”, Laakkade 80, hoek Rijswijkse- weg. In het verslagjaar overtrof het aantal aanvragen voor een kamer in belangrijke mate het aantal vrij komende kamers. Het gemiddelde aantal bewoners van het tehuis bedroeg in 1955: 453; het aantal verhuurbare kamers 454 (met inbegrip van 10 dienstkamers). De omzetten in het restaurant namen in het ver slagjaar toe. De verlies- en winstrekening over 1955 vertoonde een voordelig saldo van 34.977,18. 32 Reclassering. Tehuis voor ongehuwden; daklozen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 39