ver het Gemeente- het Leger des 33 Aan de verslagen van enige aangesloten verenigin gen is het volgende ontleend. Nederlands Genootschap tot Reclassering, afdeling ’s-Gravenhage, bureau: Celebesstraat 71. Het aantal contribuerende leden van de afdeling bedroeg op 31 december 1955 310, het aantal wer kende leden 250, van wie 25 ook contribueren, zodat de afdeling dus in totaal 535 leden telde. Het aantal onder toezicht van de afdeling gestelde personen was per 31 december 355. Aan 83 delinquenten, die in Haagse strafgestichten gedetineerd zijn geweest, werden 656 bezoeken ge bracht. De voorlichtingsambtenaren brachten 150 rappor ten uit, waarvan 137 op mannen en 13 op vrouwen betrekking hadden. De exploitatierekening over 1955 sloot met een voordelig saldo van 217,66. werd welwillende medewerking van arbeidsbureau verkregen. Financiële gegevens werden voor verslag niet verstrekt. macht uitgebracht. Het aantal uitgebrachte rapporten inzake voorwaardelijke invrijheidstelling bedroeg 21. Op 31 december 1955 stonden 282 reclassenten onder toezicht van 81 toezichthouders. R.K. Kinderbewaarplaats Stichting Onze Lieve Vrouw ter Nood, Lange Lombardstraat 38 a. De kinderbewaarplaats afdeling 1 kleuters van 6 weken tot 3 jaar was in het verslagjaar 273 dagen geopend en telde 10 859 verpleegdagen, zodat er ge middeld 39 kinderen per dag verbleven. De afdeling II kleuters van 3 jaar tot 3 jaar en 9 maanden was 244 dagen geopend; het aantal verpleegdagen in die afdeling bedroeg 9 102, zodat daar gemiddeld 37 kinderen per dag verbleven. Dank zij een lening van 19.000,— door de Ge meente, welke in 10 jaren moet worden afgelost, werd de vereniging in staat gesteld het grootste deel van de nieuwe inventaris van het verblijf aan de Rijswijkse- straat te bekostigen. Het aan de vereniging toekomende bedrag van de opbrengst van de „Oliebollendag” (gehouden te zamen met de Haagse Bond „Vakantiebezigheid voor School kinderen”) bedroeg 1.621,37. De netto-opbrengst van een modeshow, georgani seerd door mevr. Lydia Dickman, bedroeg 571,36. De exploitatierekening over 1955 vermeldde een nadelig saldo van 30.907,87, voor welk bedrag subsidie aan de Gemeente werd gevraagd. Betreffende reclassering in verband met nazorg voor leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs worden voorts gegevens aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst. Protestants-Christelijke Reclasseringsvereniging, afd. ’s-Gravenhage, bureau: Prins Hendrikstraat 26. Op 31 december 1955 bedroeg het aantal leden 383 (1954: 400); het aantal reclasseringsbezoe- kers 13. Onder toezicht van de afdeling stonden per 31 december 177 personen. De voorlichtingsambtenaren brachten in totaal 156 rapporten over delinquenten uit. Op het spreekuur werden in het verslagjaar 525 bezoekers ontvangen. De rekening van baten en lasten over 1955 meldde een voordelig saldo van 279,05. Vereniging Juliana Kinderdagverblijven”, secreta riaat: Gentsestraat 175. (Kinderdagverblijven: Dog- gersbankstraat 5, Rijswijksestraat 12 c en Merwede- straat 1). De belangrijkste gebeurtenis in het verslagjaar was de opening op 13 juni door mevrouw C. C. F. Schokking-Metelerkamp van het nieuwe moderne dagverblijf aan de Rijswijksestraat 12 c. Hierdoor kwam een einde aan het doen verblijven van de kin deren in het verouderde schoolgebouw aan de Hoef- kade. Twee dagen later, op 15 juni, had het Bestuur van de vereniging de eer H. M. de Koningin, op haar werkbezoek aan Den Haag, in het nieuwe verblijf te mogen ontvangen. De verpleegdagen waren in 1955: Rooms-Katholieke Reclasseringsvereniging, afd. 's-Gravenhage, secretariaat: Bezuidenhoutseweg 197. In het verslagjaar werden door de voorlichtings ambtenaren 311 rapporten uitgebracht (v. j. 287). Op 31 december 1955 stonden 479 mannen en vrouwen onder toezicht van de afdeling. In totaal heeft de afdeling in 1955 wegens het uitoefenen van toezicht bemoeienis gehad met 697 personen, nl. 343 gedetineerden, 328 onder toezicht gestelden en 26 anderen. Aan het einde van het verslagjaar telde zij 117 leden (tevens toezichthouder resp. gevangenenbezoeker). Bovendien namen nog 71 personen, niet als lid, aan de werkzaamheden der afdeling deel. In 179 gevallen werd bemiddeld bij het verkrijgen van een nieuwe betrekking; in vele van deze gevallen het gewestelijk Haagse Reclasseringsbrigade van Heils, Steynlaan 148. Door de Haagse afdeling werden in 1955 146 voor lichtingsrapporten in strafzaken aan de rechterlijke 9 453 25 169 13 183 47 805 Kinderdagverblijven. Doggersbankstraat Hoef kadeRijswijksestraat Merwedestraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 40