L I ff £S. 34 Het nadelig saldo over 1955 beliep 8.566,31. Van de Gemeente werd een voorschot-subsidie ver kregen van 1.700,zodat een tekort bleef van 6.866,31, voor welk bedrag men een aanvraag voor subsidie bij het Gemeentebestuur indiende. Kinderbewaarplaats „Ons Zonnekind”, Kortenbos 157, van de Hervormde Wijkvereniging „De Heer zal voorzien”, Gedempte Sloot 5-7. In het verslagjaar werden van verscheidene autori teiten op het gebied van de kinderdagverpleging blij ken van waardering voor het werk van de vereniging ontvangen. Het aantal verpleegdagen in 1955 was 13 311 (v. j. 13 509). Van de Gemeente en van de Diaconie van de Her vormde Kerk werd ook in het verslagjaar financiële hulp ontvangen voor de voortzetting van het sociale werk en voor uitzending van kleuters naar Kijkduin gedurende de vakantieweken. Haagse Bond Vacantiebezigheid voor Schoolkin deren, secretariaat: Gouwestraat 65. Ondanks de gunstige weersomstandigheden gedu rende de vijf vakantieweken, bleef het aantal deel nemende kinderen aan de tochtjes en gezamenlijke kinderspelen ver beneden de verwachting. In totaal is in 1955 48 322 maal een kind met de groepen mee gegaan tegen 53 354 keer in 1954. Het hoogste aantal opgekomen kinderen per dag was 2 627, het laagste 2 184. Genoemde teruggang is van nadelige invloed op de financiële positie van de Bond; het gemeentelijk subsidie is immers gebaseerd op het aantal kinderen dat met de groepen meegaat. Van verschillende zijden werden giften voor het werk ontvangen, o.a. van H.K.H. Prinses Wilhelmina en het Algemeen Haags Comité. Het aan de Bond toekomende bedrag van de „Oliebollendag” bedroeg 1.621,37 (gehouden te zamen met de vereniging „Juliana Kinderdagver blijven”). In het verslagjaar vormden de georganiseerde voor stellingen in het openluchttheater Zuiderpark en op de terreinen bij de Laan van Poot en bij Meer en Bos, met medewerking van het Haags Vacantie-Comité en de Haagse Jeugd-Actie, hoogtepunten van het zomer- programma. Ondanks de minder goede financiële positie van de Bond besloot men toch de vakantieweken ook dit jaar te doen beëindigen met een feest in het Circus gebouw te Scheveningen. „Stichting Jeugd en Vreugd” (voortzetting van het Haags Vacantie-Kinderfeest), secretariaat: Schalk Burgerstraat 100. In de zomer van het verslagjaar gingen 26 groepen kinderen mee met de driedaagse schoolreisjes; 16 groepen gingen naar Blaricum en 10 naar Bennekom. Aan deze reisjes werd deelgenomen door 60 scholen met 81 klassen, t.w. Stichting Rooms-Katholieke Vacantiebezigheid s-Gravenhagesecretariaat: Van der Duynstraat 184. Evenals in het vorige jaar werd ook in 1955 van de ouders der aan de vakantieweken deelnemende kinderen een verplichte bijdrage gevraagd, nl. 2, voor één kind, 2,50 voor twee kinderen en 3, voor drie of meer kinderen uit één gezin. Aan de in 1955 georganiseerde 16 trekdagen en 3 kampen op Ockenburgh namen dagelijks gemiddeld 2 092 kinderen deel. Bij het kampwerk werd van de Haagse Jeugd-Actie (Haja) en het Haags Vacantie-Comité medewerking verkregen. De vakantieweken werden besloten met feestelijk heden in „Scala” en „Custodia”. De Gemeente verhoogde het subsidie, dat 0,30 per „kinddag” bedroeg, tot 0,45. Verdere financiële gegevens werden niet ontvangen. Het totale aantal deelnemers, met inbegip van de geleiders, bedroeg 2 302; 43 meisjes van Haagse huishoudscholen gingen mee voor het verrichten van allerlei diensten in de vakantiehuizen. a. In de Gemeente werden in het verslagjaar 31 openbare inzamelingen gehouden, welke te zamen 367.803,11 opbrachten. De grootste opbrengst bedroeg 45.572,64; de kleinste opbrengst 697,66. Éénmaal besloten Burgemeester en Wethouders, overeenkomstig het advies van de Sociale Raad, op een collecteverzoek afwijzend te beschikken. Voor een specificatie der gehouden collecten wordt verwezen naar bijlage X op blz. 87. b. In 1955 werd door Burgemeester en Wethou ders aan 11 instellingen, landelijke zowel als plaat selijke, vergunning verleend tot de openbare verkoop van loten. In 3 gevallen besloot het College, overeenkomstig het advies van de Sociale Raad, tot afwijzing van een verzoek om loten in het openbaar te mogen verkopen. scholen met 44 klassen. Vakantiebezigheid. 36 openbare 19 katholieke scholen met 27 klassen. 5 christelijke scholen met 10 klassen. Collecten en lotenverkoop.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 41