38 Bibliotheek van het Vredespaleis, Carnegieplein 2. Koninklijke Bibliotheek, Lange Voorhout 34. De in 1954 begonnen bouw van een nieuw boeken- magazijn tegenover het bestaande in de Kazerne straat had in het verslagjaar voortgang. Het volgende staatje geeft een overzicht van de in 1955 uitgeleende boeken en van het boekenbezit in de onderscheidene afdelingen. Op 10 september werd te ’s-Gravenhage de „Neer- landia-dag” gehouden, waaraan door ruim 120 leden met hun genodigden werd deelgenomen. Aantal opdrachten Volksuniversiteit voor 's-Gravenhage, Mauritskade 5. Het aantal leden onderging in het verslagjaar wei nig verandering (in 1954 bedroeg dit aantal 3 240). Het aantal deelnemers aan de cursussen van het instituut heeft in het verslagjaar 5 356 bedragen. De cursussen hadden o.a. betrekking op muziek, beeldende kunst, letterkunde en toneel, godsdienst, wijsbegeerte, staats- en rechtswetenschappen, econo mie, geschiedenis, medische wetenschappen, steden schoon. Het programma over 1955 omvatte in totaal 1 207 avonden. Door de Gemeente werd over 1955 een subsidie toegekend van 6.000, Afdeling Boekverspreiding van het Algemeen Ne derlands Verbond, Surinamestraat 28. In het verslagjaar ontving de afdeling van het Prins Bemhard Fonds een subsidie van 1.000, welk bedrag besteed werd voor de aankoop van boe ken van Nederlandse schrijvers ten behoeve van Nederlandse emigranten. Door de afdeling werden in 1955 boeken ver zonden naar de voornaamste emigratiegebieden: Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Canada, alsmede naar Brazilië, Chili, Suriname, Duitsland, Frankrijk, Polen en België. 31 270 I 24 489 I 300 799 Haags Instituut voor Volksontwikkeling (H.I.V.O.), secretariaat: Westeinde 46. Op 30 juni 1955 waren 9 797 individuele leden aangesloten tegen 10 708 leden per 30 juni 1954. Het aantal buitengewone leden (personeelsverenigin gen enz.) bedroeg per 30 juni 1955: 23. Aan de cursussen werd in het seizoen 1954/1955 deelgenomen door 4 856 personen (1953/1954: 5 174). Voor de zondagochtendbijeenkomsten was aan merkelijk minder belangstelling dan in voorgaande jaren; zij werden door 17 449 personen bezocht (v.j. 23 593). Door de toneelgroep „De Haagse Comedie’ wer den voor H.I.V.O.-leden in de Koninklijke Schouw burg 6 voorstellingen gegeven, welke in abonnement aanstonds waren uitverkocht. Voor de culturele voorstellingen in het Kurhaus, georganiseerd in samenwerking met de stichtingen „Kunstcontact” en „Algemeen Haags Comité”, be stond daarentegen van de zijde der leden een gerin gere belangstelling dan in vorige jaren. In het verslagjaar verzorgde het H.I.V.O. weer de voorverkoop van abonnementen voor de woensdag- avondconcerten (series C en D) door het Residentie orkest; er werden onderscheidenlijk 585 en 385 abonnementen verkocht (v.j. 700 en 441). Aan excursies, wandelingen, bustochten naar bin nen- en buitenland werd deelgenomen door 1 831 personen. Voorts bezochten 648 personen in georganiseerd verband verscheidene tentoonstellingen. Ten behoeve van het Comité Enquête Vrijetijds besteding werd door de Gemeente een bedrag van 500,beschikbaar gesteld voor het houden van een proef enquête. De rekening vermeldde per 1 juli 1955 een nadelig saldo van 7.607,40. Door de Gemeente werd een subsidie van 9.000,verstrekt. Totaal Bibliotheek. Handschriftenafdeling. Reproduktieafdeling. 5» Totale boekenbezit Aantal bezoekers aan de leeszaal Aantal uitgeieende werken Aantal bezoekers Geraadpleegde handschriften Totale boekenbezit Aantal bezoekers Aantal postaanvragen Uitgeleende werken binnen de stad buiten de stad buitenslands Laan Noorderbeekdwarsstraat Rijswijkseweg Jurriaan Kokstraat Van Egmondstraat Jan Wapstraat Escamplaan Hoefkade i Uitgeleende i boeken. Boeken bezit. 8 294 11 708 12 180 8 497 23 407 5 665 10 582 7 272 87 605 655 000 76 004 95 234 47 478 26 666 265 396 3 398 451 335 31 443 932 350 000 7 644 7 832 Geleverde fotocopieën binnenslands buitenslands binnenslands buitenslands foto's P! 25 210 46 317 43 080 36 055 70 321 I 24 057

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 45