Stichting „Onderwijs aan Volwassenen”, secreta riaat: Fuutlaan 33. secretariaat: Statenlaan 109. Het onderwijs, dat volgens de methode Gehrels gegeven wordt, omvat: b. voortgezet algemeen vormend muziekonderwijs gedurende drie jaar aan kinderen, die met goed resul taat de tweejarige cursus gevolgd hebben. Voor de tiende maal sedert 1946 stelde het Haags Vacantie-Comité voor de „vakantieweken” een uit gebreid en gevarieerd programma samen. Het pro gramma dat o.a. een Brabants Gildefeest op het Binnenhof, wedstrijden voor de jeugd, autobustoch ten, boottochten, enz. omvatte, strekte zich uit over een tijdvak van veertien dagen, nl. van 23 juli t/m 6 augustus. Evenals vorig jaar werd daarop aanslui tend door de Stichting „Den Haag-Bloemen-Zee” de Bloemenweek georganiseerd, waardoor dus de vakan- tie-evenementen een tijdvak van drie weken be streken. In het cursusjaar 1954/1955 waren, behalve een directeur, 6 leraren en 1 lerares aan de Stichting ver bonden. Het onderwijs werd gegeven aan 4 scholen met in totaal 226 leerlingen, als volgt verdeeld: a. algemeen vormend muziekonderwijs geduren de twee jaar aan kinderen van 8 jaar en ouder (met blokfluitles in het tweede jaar); Door het merendeel van de cursisten werd hard gewerkt. Het schoolbezoek was ook nu weer tot de Kerstvakantie heel goed; in januari viel een daling te constateren, die evenwel, mede door nieuwe aan meldingen, van tijdelijke aard was. In de school Bezemstraat was het aantal analfabe ten en b.l.o.-leerlingen het grootst. Deze cursisten werden in aparte groepen ondergebracht. Met taaie volharding hebben zij, en met hen de buitenlanders (Russen, Duitsers, Indonesiërs) volgehouden. Door financiële medewerking van het bestuur van het D. van Staverenfonds van het H.I.V.O. kon een filmstroken-apparaat voor lesgebruik worden gekocht. Een aantal cursisten woonde een avondzitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij. De cursus werd evenals het vorig jaar besloten met een les in het Planetarium van de Haagse Courant. Evenals vorige jaren werden in het verslagjaar door het Comité de gebruikelijke activiteiten ontwikkeld (concerten, autobusritten door oude en nieuwe wij ken, enz.). Verder werden manifestaties van verschil lende aard georganiseerd (op Koninginnedag, Be vrijdingsdag, Vlaggetjesdag, Prinsjesdag, intocht St. Nicolaas, enz.). Een hoogtepunt vormde de feestviering op Bevrij dingsdag. Ter gelegenheid van het feit dat het op 5 mei 1955 tien jaar geleden was dat Nederland of ficieel werd bevrijd trok in de middaguren van deze dag een ruim 216 km lange optocht door de stad. Deze optocht gaf in beeld en kleur, in beweging en klank gestalte aan de wijze, waarop in de historie van ons vaderland onderdrukking en bevrijding zich hebben afgewisseld. Daarnaast bracht de optocht tot uitdrukking hetgeen in een vrij land open ligt voor de jeugd, bouwend aan de toekomst van volk en land. Verder werd ter gelegenheid van de verjaardag van de bevrijding een prijsvraag uitgeschreven voor plaatsing van een voetstuk voor een permanente be- vrijdingsvlag op het Burgemeester De Monchyplein. Aan het einde van het verslagjaar was nog geen be slissing genomen over toekenning van de prijzen. Wat de culturele manifestaties van het Comité be treft heeft de voorlopige samenwerking met de Stich ting „Kunstcontact” geleid tot een coördinatie van het culturele werk van het Algemeen Haags Comité en genoemde Stichting. In de loop van het verslag jaar werden 18 culturele voorstellingen gegeven, ter wijl in het kader van het Holland Festival nog 6 culturele manifestaties werden georganiseerd. Het aantal begunstigers van het Comité bedroeg per 1 november 1955: 2 351. Turnkring ’s-Gravenhage en Omstreken van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, secreta riaat: Alkmaarsestraat 27. Door opzegging van twee verenigingen daalde het aantal der aangesloten verenigingen van 26 tot 24. In totaal waren in 1955 2 510 leerlingen inge schreven. Het aantal nieuwe leerlingen in 1955 be droeg 696. In de Moerwijk en de wijk Bohemen werden nieuwe cursussen begonnen. Aangezien het niet mogelijk bleek op korte termijn nieuwe leer krachten aan te trekken, ten einde alle inschrijvers te kunnen plaatsen, moesten vele kinderen worden af gewezen. Uitbreiding van het aantal cursussen in de Gemeente, o.a. voor Den Haag-West, het Zuiderpark- kwartier, Morgenstond en Leyenburg is zeer gewenst. Onderwijs aan Volwassenen. Mannen. Totaal. Vrouwen. 117 109 sport buiten 39 Bezemstraat Hulststraat Neptunusstraat Bresterstraat Totaal Stichting Volksmuziekschool, 116 51 16 43 226 Stichting Haags Vacantie-Comité, secretariaat: Laan Copes van Cattenburch 55. 65 24 7 21 51 27 9 22 Scholen. Stichting „Algemeen Haags Comité”, secretariaat: Laan Copes van Cattenburch 55. Lichamelijke opvoeding en schoolverband.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 46