43 Stichting Vormingscentrum voor het Amateur toneel te ’s-Gravenhage, Wapserveenstraat 450. De Stichting, waarin samenwerken de Nederlandse Amateur Toneel Unie en het Werkverband Katholiek Amateurtoneel, heeft tot doel om door middel van cursussen te komen tot verbetering van het peil van het amateurtoneel. In het eerste cursusjaar (1 september 1954 t/m 31 augustus 1955) meldden zich 150 personen voor het volgen der van de Stichting uitgaande toneel lessen; dit cijfer was, gezien het grote aantal Haagse amateurs, wel zeer aan de lage kant. In verband met de opzet om met niet meer dan 4 cursussen te begin nen, werden 107 cursisten, waarvan er resp. 62 en 38 lid waren van bij de N.A.T.U. en het W.K.A. aan gesloten verenigingen, toegelaten. De lessen werden gegeven in het Nederlands- lyceum in de Willemstraat. Docenten waren: Lili van Haghe (spraaktechniek), Han Rijnbeek (bewegings leer), H. K. Guttmann (spelvorming), A. den Hertog (repertoire geschiedenis), Paul Storm (spelvorming) en Drs. G. J. de Voogd (repertoire geschiedenis). Het Gemeentesubsidie bedroeg 1.500, De activiteiten van het Letterkundig Museum kon den in 1955 belangrijk worden uitgebreid. Het Ge meentebestuur dat reeds een begin der werkzaamhe den had mogelijk gemaakt door het in bruikleen geven van de Letterkundige Verzameling van het Gemeentearchief (de zg. collectie-Moll), verleende met ingang van 1 januari 1955 een jaarlijkse subsidie van 10.000,en stelde meer ruimte beschikbaar in het oude Stadhuis aan de Groenmarkt, waarin momenteel over 4 kamers kan worden beschikt. Het Rijk verleent aan de stichting een jaarlijkse subsidie van 20.000, Het aantal abonnees in Nederland en België op de „Mededelingen” van de afdeling Documentatie be droeg op 31 december 1955 reeds 436. Hoewel de acquisitie nog niet systematisch ter hand kon worden genomen, zijn in 1955 niet minder dan 92 kleine en grote letterkundige nalatenschappen en collecties ten geschenke of in bruikleen ontvangen, dan wel aangekocht. Voorts werden vele portretten van schrijvers verworven. b. Particuliere musea. 1. Oranje-Nassau-Museum, Prinsegracht 3. In het verslagjaar werden in het museum 2 ten toonstellingen gehouden, nl. „Nassau 12551955” en „Oranje Internationaal Gezien”, welke resp. ruim 2 000 en 700 bezoekers trokken. In het geheel werd het museum in 1955 door 2 900 personen bezocht. Aan Rijkssubsidie werd een bedrag van 4.000, ontvangen en aan gemeentesubsidie 2.800, 2. Internationaal Persmuseum, Javastraat 32. In 1955 werd het museum door 800 personen bezocht, onder wie leden van personeelsverenigingen, leerlingen van middelbare scholen, enz. a. Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41. Muzenstraat 29. Het orkest stond in het seizoen 1954/1955 onder leiding van de vaste dirigent Willem van Otterloo, die 113 maal dirigeerde. Daarnaast traden 17 gast- dirigenten op. Het totale aantal concerten bedroeg 160, waarvan er 108 te Scheveningen en Den Haag gegeven werden (aantal bezoekers 249 216). In dit aantal zijn begre pen 16 begeleidingen 18 000 bezoekers resp. van de Haagsche Comedie (Midzomernachtdroom 6 X), het Toonkunstkoor (4 X), „de Stem des Volks” (2 X) en „Excelsior” (4 X)- Verder hadden 21 gramofoon-sessies plaats. In het kader van het Holland Festival 1955 con certeerde het orkest 9 maal (w.o. 3 opera-concerten) met in totaal 39 000 bezoekers. Met de conservatoria van Parijs en Brussel werden de gebruikelijke uitwisselingsconcerten georganiseerd. Ér werden 2 einduitvoeringen gegeven, nl. op de 9e december in de zaal van het Conservatorium en op de 12e december in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Bij de laatstgenoemde uitvoering stond de orkestklasse, met versterking van leden van het Residentie-Orkest, onder leiding van de heer L. W. Stotijn. Met ingang van 1 mei werd een balletklasse aan het Conservatorium verbonden. Aan het einde van het schooljaar kalenderjaar) telde deze klasse 48 vrouwelijke leerlingen. a. Rijksmusea. De aantallen bezoekers van de in de Gemeente gevestigde Rijksmusea bedroegen in 1955: Mauritshuis Museum H. W. Mesdag Panorama Mesdag Museum Meermanno Westreenianum b. Museum Bredius, Prinsegracht 6. Totaal 3 727 permanente verzamelingen tentoonstellingen Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Groenmarkt 1. Dienst voor Schone Kunsten. Aantal bezoekers 33 831 157 483 Vereniging „Het Residentie-Orkest”, 136 059 5 348 191 425 375 32 673 14 363 Rijks- en particuliere musea. Museum Gevangenpoort Nederlands Postmuseum 191 314 w.o. op gratis dagen9 694 Aantal bezoekers

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 50